Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia

Transcrierea certificatelor / extraselor de stare civilă

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine competente, se transcriu obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă. 

Certificatele şi extrasele de stare civilă se transcriu cu aprobarea primarului unităţii administrativ - teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea.

Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români care nu au avut niciodată domiciliul în România, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.

Cetăţenii români ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităţi care au aparţinut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state, pot solicita întocmirea actelor de stare civilă la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găseşte în păstrarea Arhivelor Naţionale, cu aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr.119/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, la care România a aderat prin O.G.nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se apostilează;

  • documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate, convenţii, acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

  • documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea de transcriere, se adresează primarului unităţii administrativ- teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul actului şi se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentiflcată, precum şi prin împuternicire avocaţială. 

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere prin depunerea unei cereri, în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore; în cazul în care părinţii au domicilii diferite, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare dintre cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului. 

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi ai căror părinţi sunt cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune: 

  • la Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 al mun. Bucureşti, pentru cei ai căror părinţi nu au avut domiciliul în România;

  • la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care părinţii au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi

Pentru cetăţenii români de peste 18 ani cu domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, cu avizul Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, iar dacă nu au avut domiciliul în România, cererea se adresează primarului sectorului I al municipiului Bucureşti, cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Mun. Bucureşti. 

Pentru stabilirea primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente să întocmească actul, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate prezintă dovada eliberată de Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul domiciliu avut în ţară.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia au domiciliul. 

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului (cu obligaţia de a verifica la primăria ultimului domiciliu al defunctului) sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Persoanele care se legitimează cu permis de şedere permanentă, eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări, care atestă domiciliul în România, vor adresa cererea de transcriere primarului unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere.

Persoanele care se legitimează cu permis de şedere temporară vor adresa cererea de transcriere primarului Sectorului 1 Bucureşti.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu paşapoarte expirate sau titluri de călătorie şi sunt în imposibilitatea de a se legitima cu un document valabil, vor solicita S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu, eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistraţi în Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor; în baza dovezii şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, se va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă.

Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi de următoarele documente:

  1. certificatele de stare civilă;

  2. actul de identitate al solicitantului;

  3. declaraţii notariale, din partea ambilor soţi cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

  4. în situaţia în care părinţii minorului au domicilii diferite, părintele care solicită transcrierea certificatului, va da o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă delegat cu privire la domiciliul minorului; în cazul în care transcrierea este prin împuternicit, se va solicita declaraţie notarială cu privire la domiciliul minorului, dacă în cuprinsul împuternicirii nu se face referire la acest aspect;

  5. înscrisuri autentice sau alte documente justificative pentru completarea unor rubrici, dupã caz.