Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia

Informaţii de interes public

Funcţionarii S.P.C.L.E.P. Baia

Nr.crt. Nume Prenume Funcţia Compartiment
1 BĂRBIERU ELENA-VIVIANA referent SPCLEP Baia
2 HĂLĂLĂU OCTAVIAN inspector SPCLEP Baia
3 IFTIM CORNELIA Coordonator Inspector SPCLEP Baia

Atribuţii personal

Atribuțiile principale - evidența persoanelor și informatică
 • Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale privind eliberarea actelor de identitate, a cărţilor de alegător, precum şi a altor documente în sistem de ghişeu unic;
 • Monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurată de serviciile publice locale, în scopul identificării cauzelor sau condiţiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identităţi false pentru prevenirea acestor situaţii;
 • Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu atribuţii pe linia întocmirii şi eliberării documentelor de identitate, mişcării populaţiei şi evidenţei acesteia;
 •  Efectuează verificările operative solicitate de personalul M.A.I., cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reţinute sau arestate, etc;
 • Pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;
 • Oferă informaţii de specialitate, în cadrul programului de relaţii cu publicul;
 • Centralizează şi întocmeşte situaţiile statistice, precum şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor.
Atribuţiile principale - Stare Civilă:
 • Îndrumă, sprijină şi controlează conform Metodologiei – H.G. nr. 64/2011 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, întreaga activitate de stare civilă a judeţului şi organizează programul anual de instruire al ofiţerilor de stare civilă, urmărind şi modul de rezolvare a deficienţelor consemnate în procesul-verbal de control având ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civilă;
 • Întocmeşte referate privind concluziile rezultate în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui sau prenumelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de soluţionare a cererii, pe care le prezintă preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, spre aprobare;
 • Verifică modul de întocmire de către primării a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate pe care le avizează în vederea aprobării lor de către primarul localităţii;
 • Avizează cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă;
 • Înscrie pe marginea actelor de stare civilă, ex. II, menţiunile prevăzute de Legea nr. 119/1996 privind modificările survenite în statutul civil al persoanelor;
 • Acordă asistenţă de specialitate în domeniul stării civile ofiţerilor de stare civilă şi celor interesaţi la solicitarea acestora;
 • Primeşte, actualizează,păstrează şi gestionează registrele de stare civilă exemplarul II de la oficiile locale de stare civilă, asigurând securitatea şi conservarea acestor documente;
 • Întocmeşte şi eliberează extrase pentru uzul oficial la cererea instituţiilor abilitate(instanţe judecătoreşti, parchet, poliţie,notari publici,primării) din registrele de stare civilă ex. II;
 • Oferă informaţii de specialitate în cadrul programului de relaţii cu publicul şi la solicitarea ofiţerilor de stare civilă ale primăriilor din judeţ, asigurând protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate.

>>> Regulament de funcţionare      >>> Solicitare informaţii publice      >>> Declaraţii de avere şi interese

Furnizarea datelor cu caracter personal

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor, referitoare la:       
 - date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele părinților persoanelor în cauza);
 - date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații;
 - date referitoare la domiciliile și reședințele acordate;
 - date referitoare la codul numeric personal atribuit.
          Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor este reglementata de OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor  români, precum și de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
          Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obținerea, în prealabil, a consimțământului scris al persoanelor vizate. Consimțământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.
          Se consideră temei legal justificat, solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea structurilor Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Parchet, Justitie, instituții specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanele fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidența persoanelor etc. 

Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, competența soluționării acestui tip de cereri revine:

- Serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât si de persoanele fizice (art.5 lit.f din O.G.nr. 84/2001 coroborat cu art. 10 din O.U.G. nr. 97/2005);

- Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, exclusiv pentru cererile formulate de persoanele juridice, pentru derularea unor acțiuni de interes general.

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (6) din OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP, sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuțiilor legale de către:

1. Instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției;

2. Instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită prevăzute de lege;

3. Casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

4. Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

5. Instituțiile cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului și al asistenței și ocrotirii sociale a bătrânilor;

6. Alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.