Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia

Cartea de Identitate

Conform O.U.G. 97/2005 privind evidenţa domiciliului, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate.

Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu aceasta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei de reşedinţă a titularului (după caz) şi a cetăţeniei române. 

Termenele de valabilitate ale cărţii de identitate sunt: 


4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Cartea de alegător (C.A.) se eliberează odată cu actul de identitate (C.I.) la împlinirea vârstei de 18 ani .

Eliberare Act de Identitate

 


- La expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, schimbarea sexului sau a fizionomiei, pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior

       
Cetățenii care se află în una dintre urmatoarele situații:

Expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
Pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
Schimbarea domiciliului;
Modificarea numelui sau a prenumelui titularului actului de identitate, a prenumelui părinților sau schimbarea datei ori a locului nașterii;
Deteriorarea actului de identitate;
Schimbarea denumirii sau a rangului localităților, străzilor, al numerotării imobilelor sau rearondării acestora, al inființării localităților, străzilor;
Atribuirea unui nou C.N.P.;
Fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
Schimbarea sexului;
Anularea actului de identitate.


     Cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate și în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre celelalte situații menționate anterior, cetățenii au obligația să se prezinte personal sau prin reprezentantul legal, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor în a cărui rază teritorială au domiciliul sau reședința, pentru a solicita eliberarea unei noi carți de identitate.

     Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile.

     Documentele necesare în vederea eliberării noilor acte de identitate sunt:

- Cerere pentru eliberarea actului de identitate – (formulare)
- Act de identitate și cartea de alegător (cu excepția - pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate);
- Certificatul de naștere, original și copie;
- Certificat de casătorie, în cazul persoanelor căsătorite, original și copie;
- Hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, original și copie;
- Certificat de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
- Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, dupa caz, original și copie;
- Documentul care  face dovada adresei de domiciliu, original și copie. Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului este necesară declarația scrisă a găzduitorului (aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului).
- Chitanța reprezentând contravaloarea Cărții de identitate;

 


- La împlinirea vârstei de 14 ani

       
     La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația ca în termen de 15 zile, să se prezinte însoțit de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, în a cărui raza teritorială au domiciliul părinții, pentru a solicita eliberarea primului act de identitate.
     Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate, este de 30 de zile.

Documentele necesare eliberării actului de identitate sunt:

- Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal – (formulare)
- Certificatul de naştere, original şi copie;
- Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
- Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțati, original și copie;
- Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

 - Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

       
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate – (formulare)
- Declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată, aparține solicitantului;
- Fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședință al acestuia;
- Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
- Certificatul de naștere, original și copie;
- Chitanța reprezentând contravaloarea carții de identitate;


 - Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

       
     Pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate, persoana interesată se adresează Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pe raza căruia locuiește temporar, completând următoarele documente:

- Cerere pentru înscriere în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței  - (formulare)
- Actul de identitate în care urmează a se înscrie mențiunea de stabilire a reședinței;
- Documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;

 


- Eliberarea cărții de identitate provizorii

       
Cartea provizorie de identitate se eliberează numai în cazurile prevăzute de lege şi în codiţii speciale:

- solicitantul nu are acte de stare civilă (lipsa certificat de nasștere, certificat de căsătorie, dovada divorț);
- solicitantul nu deţine acte pentru spațiul de locuit.

Solicitantul se va prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor de care aparţine şi va prezenta următoarele documente:

- Cerere pentru eliberarea actului de identitate - (formulare)
- Certificat de naştere, original și copie;
- Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă original si copie;
- Actul de spaţiu prin se care face dovada domiciliului, original si copie;
- Certificatele de naştere ale copiilor în vârstă mai mică de 14 ani (care nu posedă carte de identitate), original si copie;
- Trei fotografii marimea ¾ cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;
- Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;

 

Valabilitatea unei cărţi provizorii de identitate este de 1 an.
Solicitantul va completa şi o declaraţie pe proprie răspundere. – (formulare)

 - Eliberarea carții de identitate pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate și reședința in România

       
    Cetățenii români domiciliați în străinătate, care doresc să intre în posesia unei carți de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reședința din Romania, unde locuiesc temporar, se prezintă la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor unde au reședința și depun următoarele documente:

- Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședință în România – (formulare)
- Pașaportul aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copie;
- Certificate de naștere și/sau de casătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original și copie;
- Hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
- Dovada adresei de reședință din Romania;
- Două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm.

 

IMPORTANT!

Cererile sunt oferite în mod gratuit la ghișeele Serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și disponibile în format electronic pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele 2 pagini trebuie să se regăsească pe aceeasi foaie (față și verso).